PHUC THINH TAPIOCA FACTORY

Thôn Cò Mót, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Tel: +84-2378 953 999   Fax: +84-2378 953 789

Email:  ppaf@phucthinh-jsc.com.vn